Advokat barnerett strafferett barnevernsrett familie


Barnevernrett
Strafferett
Alminnelig praksis

STORTINGETS SPØRRETIME, 3. august 1995

Spørsmål fra: Ansgar Gabrielsen (H)
Rettes til: Justisministeren

Spørsmål nummer 21

Ansgar Gabrielsen (H):
"Det har i den senere tid vært rettet kritikk fra flere hold for den mangel på innsynsmulighet den enkelte borger har i egen sak som er til behandling i forvaltningen. Praktiseringen av bestemmelsen om unntak for innsyn etter forvaltningsloven kan synes å ha vært tolket utvidende i for stor grad. Et eksempel på dette kan være "Arntzen-saken" i Ibestad kommune.
Mener statsråden at rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt ved den praktisering som forvaltningen utøver med innsynsmulighet i egen sak ?"

....................................................

Statsråd Grete Faremo:
" Jeg oppfattet tilleggsspørsmålet som et spørsmål om hva statsråden kan tenke seg å gjøre for å motvirke at unntaksbestemmelsen i forvaltningsloven misbrukes. Jeg må for min del si at jeg ikke har grunn til å tro at forvaltningen bruker unntakene fra retten til partsinnsyn i utide. "Arntzen-saken" var et enkeltstående tilfelle og neppe et uttrykk for synspunkter som generellt er utbredt i forvaltningen. Bruk av unntaksbestemmelsen må avpasses etter hvilke hensyn som gjør seg gjeldende på de enkelte forvaltningsområder, og når det gjelder forvaltningens behov for å verne sine kilder, vil dette kunne variere svært, fra saker under for eksempel barnevernet til byggesaker. Det blir derfor de enkelte forvaltningsgrener som må gi nærmere regler og retningslinjer for unntaket."


Forvaltnings-loven
Om fri rettshjelp
Lov om barnevern-tjenester
 
Nyttige lenker